Dokumentacija

Z A K O N
O DOLOČANJU OBMOČIJ TER O IMENOVANJU IN OZNAČEVANJU NASELIJ, ULIC IN STAVB (ZDOIONUS)

X. NADZOR
32. člen
(inšpekcijski nadzor in prekrškovni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja inšpektor, pristojen za nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov o geodetski dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: geodetski inšpektor). Geodetski inšpektor odloča o prekrških za kršitve tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
(2) Nadzor nad izvajanjem odloka, sprejetega na podlagi četrtega odstavka 24. člena ali petega odstavka 30. člena tega zakona, opravlja občinska inšpekcija.
XI. KAZENSKA DOLOČBA
33. člen
(prekrški v zvezi z označevanjem ulic in stavb)
(1) Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
– namerno poškoduje, uniči ali samovoljno odstrani napisno tablo z imenom ulice (tretji odstavek 23. člena),
– ovira postavitev ali zamenjavo napisne table z imenom ulice (tretji odstavek 25. člena),
– namerno poškoduje, uniči ali samovoljno odstrani tablico s hišno številko in imenom naselja oziroma ulice (tretji odstavek 30. člena).
(2) Z globo 150 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek lastnik stavbe oziroma upravnik stavbe, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
– tablice s hišno številko ne namesti na stavbo, za katero je določena (drugi odstavek 30. člena),
– namesti tablico, če hišne številke ni določila geodetska uprava in če ime naselja oziroma ulice ni enako imenu naselja ali ulice, ki je za to območje evidentirano v registru prostorskih enot (tretji odstavek 30. člena),
– tablice s hišno številko ne namesti, vzdržuje ali je ne nadomesti oziroma ne odstrani v skladu s tem zakonom (prvi odstavek 31. člena).
(4) Z globo 250 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.